LOVER
GUBBELAGET PÅ SOLVANG 1
GUBBELAGET
Oppdatert: 26.06.2015
Startsiden

Gubbelaget på Solvang 1

BLI MEDLEM!
(PDF-dokument)

Utskrift av Gubbelagets lover (PDf.fil)
USTKRIFT AV
GUBBELAGETS LOVER

(i PDF-format)


1.11.1945

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rinnan
Peter Rinnan,
leder

GUBBELAGETs LOVER

(Sist endret i årsmøtet høsten 1984)

§ 1 Lagets navn.
Lagets navn er «GUBBELAGET» Solvang avd. 1.

§ 2.
Laget er upolitisk.

§ 3 Formål.
Gubbelagets oppgave er å samle avd. 1 sine mannlige beboere til kameratslig samvær og ved underholdning av ymse slag å fremme samholdet og kameratskapet innen avdelingen.

§ 4 Medlemskap.
Enhver mannlig beboer innen avdelingen kan opptas som medlem. Medlemskap kan opprettholdes selv om medlemmets parsell overdras.

Bli medlem, du også!

 

§ 5 Årsmøte.
Innen utløpet av september måned avholdes årsmøtet, som blir å fastsette på siste vintermøte. På årsmøtet fremlegges styrets årsberetning og årsregnskap. Videre fastsettes kontingent for neste år, samt foretas valg på styret og revisor. Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst 10 medlemmer krever det, eller hvis styret finner det nødvendig. Innkalling skjer med 2 ukers skriftlig varsel.

§ 6 Styret.
Laget ledes av et styre på 4 - fire medlemmer, formann, nestformann, kasserer og sekretær. Dessuten velges 1 - en varamann. Styremedlemmene velges for 2 - to år.

§ 7 Medlemsmøter.
I botiden (1.4 - 30.11.) avholdes medlemsmøter om mulig hver 14. Dag. Årsmøtet tilrår hvor mange medlemsmøter som skal avholdes i den kommende vintersesong, og styret innkaller til møter i forbindelse med spesielle arrangementer.

§ 8 Lagets ytelser.
Styret bør ved et medlems eller hans hustrus død sende krans eller blomster, og sørge for fremmøte ved begravelsen. Ved et medlems runde år (50, 60, 70, 75, 80 osv.) skal styret så vidt mulig sørge for å sende en passende oppmerksomhet.

§ 9 Lagets eksistens.
Laget kan ikke nedlegges så lenge minst 10 medlemmer ønsker å opprettholde det. I tilfelle laget nedlegges, skal dets eiendeler oppbevares av avdelingens styre. Hvis ikke laget er kommet i drift igjen innen 2 år, skal dets eiendeler tilfalle Solvang avd. 1.

GUBBELAGETs STYRE, valgt på årmsøtet 26.09.08

Leder: Sekretær:
Nestleder: Medlem.:
Kasserer: Styrepost:
   
Verveansv.: Web-ansv.:

Solvang avd. 1
Besøksadresse:
Sognsv. 84
0855 Oslo

Kart over
Solvang 1

Norsk
Kolonihageforbund

Kolonihagene
i Oslo!

Bortkjøring av hageavfall
BORTKJØRING AV
HAGEAVFALL!
(Starter 03. mai 2011
- deretter hver 14. dag)

KONTAKT OSS:

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverre Andresen
Sverre Andresen,
nestleder

Meld deg inn i GUBBELAGET - Nå

GUBBELAGET

Gubbelaget på Solvang avd. 1: Lover og Styret

< Hjem | Gubbelagets arrangementer | Historikk | Solvang 1's historie >

HVA SKJER?

Meld deg inn i GUBBELAGET - Nå!