Kategoriarkiv: Referater

Referat fra styremøte nr. 11 i sesongen 2016-2017, mandag 26.6.2017

Medlemssaker

 • Fortsatte avklaringer parsell 63 etter dødsfall og testamente. Søknad fra advokat om å la arving overta avslått.
 • Godkjent utlån av hytte
 • Brev fra to parselleiere om grenser

Byggesaker

 • Fortsatt oppfølging klausuler på én parsell. Hatt møte med parselleier.
 • Godkjent en rekke søknader om uteskap
 • Godkjent søknad om skifte av panel
 • Spørsmål fra Byggekomitéen om to svært store putekasser er å regne som uteskap eller putekasser. Befaring. Vedtak: De er putekasser og er ikke søknadspliktige.
 • Spørsmål fra Byggekomitéen om hvor langt et uteskap må stå fra hyttas yttervegg for at det skal regnes som frittstående. Vedtak: Ingen del av uteskapet kan berøre hytta, det skal være luft mellom skap og hytte på alle sider.

Drift

 • Parasoller Solpynten levert.
 • Purring på plan for området i Dalen nedenfor hytte 42.
 • Brusedoen: Elektrikerne har fortsatt ikke ferdigstil
 • Gjennomgang regnskap og budsjett
 • Planlegging visning og salg. Det møtte fram 250 på visning på Sogn og 200 på visning på Solvang 3. Vi forbereder oss på storinnrykk.
 • Fjerning piggtrådd: Ymse dialog med berørte parselleiere.
 • Bestilt containere til farlig avfall
 • Oppsumering St. Hans. Det møtte fram 120 (!). Til neste år bør vi invitere de andre hagene + alle som står på venteliste.
 • Bestilt polletter til tørketrommel
 • Gjennomgang veilys
 • Fått klager på «permanent parkering» av to tilhengere på parkeringsplassen. Vi sporet opp eierne og ba dem fjerne hengerne.

Referat fra styremøte nr. 10 i sesongen 2016-2017, mandag 12.6.2017

 • Informasjon fra kretsen om nytt salgssystem

Organisasjon

 • Hege Øygaren har trakk seg som styreleder i en mail til alle styremedlemmene 2.6.2017. Vedtektene § 6.2 sier at «Nestlederen overtar lederens oppgaver i dennes fravær.» I vedtektene § 6.1 står det også «Styret er beslutningsdyktig når minst ½ parten av styrets medlemmer inklusiv leder eller nestleder er til stede.». Styret vil altså ikke være vedtaksført dersom Erik ikke kan være til stede på et møte. Vi valgte derfor å konstituere en ny nestleder, selv om dette ikke er regulert i vedtektene.
  Vedtak: Nestleder Erik Bolstad overtar ledervervet og styremedlem Ann Tove Thomassen konstitueres som ny nestleder fram til årsmøtet. Det kunngjøres på tavlene og rettes på internettsidene.

Medlemssaker

 • Takst hytte 60
 • Oppfølging hytte 63, avklaring med advokat og arvinger
 • Én søknad om fritak fra pliktarbeid avslått
 • Søknad om utlån av hytte godkjent
 • Byggersaker
 • Søknad om flere uteskap
 • Oppfølging klausuler én parsell
 • Søknad om utskifting av panel godkjent

Drift

 • Parasoller Solpynten. Vedtok å kjøpe fra Ikea.
 • Området i Dalen nedenfor hytte 42. Ikke mottatt plan fra pliktarbeidskomitéen. Purring.
 • Brusedoen. Oppfølging elektriker.
 • Planlegging visning og salg av 37 og 111.
 • Solvangdager
 • Planlegging fjerning piggtråd gjerder
 • Utleie av Huset. Oppfølging av to utlån der lyd-/videoanlegg ikke virket etter utlån + manglende vask og råtten mat i skap.
 • Planlegging St. Hansfest
 • Vaskemaskin/tørketromler. Sjekke om vi kan få kjøpt flere polletter.

 

 

Referat fra styremøte nr. 9 i sesongen 2016-2017, mandag 29.5.2017

 • Referat fra landsmøte i forbundet gjennomgått og diskutert

Medlemssaker

 • Godkjent søknad om uteskap
 • Godkjent utlån av hytter
 • Spørsmål om delt eierskap til en parsell
 • Salg av hytte 37, klausuler m.m.
 • Takst av hytte 60
 • Hytte 63, avklaring eierskap etter dødsfall
 • Salg av hytte 111, klausuler m.m.

Byggersaker

 • Oppfølging klausuler hyttene 22, 84, 107, 25, 28, 49, 52

Drift

Møbler til Solpynten

Området i Dalen nedenfor hytte 42. Pliktarbeidskomitéen skal lage plan.

Brusedoen, lekkasjesak, entreprenører

Regnskap og budsjettgjennomgang

System for masseutsending av SMS

Solvang 1s forslag til nye regler for tak ble godkjent av felles årsmøte på Solvang

Diskusjon om felles årsmøte og organisering av Solvang-hagene

Solvangdager

Piggtråd: Vedtok å hyre inn Røa gjerdefabrikk til å fjerne piggtråden på alle gjerdene rundt Solvang 1

Søknad fra pliktarbeidskomitéen om midler til oppussing av skyllerommet på Brusedoen ble avslått.

Bestille container farlig avfall til etter sommeren

Det har blitt observert røyking innendørs på Huset. Styret vedtok røykeforbud inne i alle fellesarealer.

Søknad til Brann- og redningsetaten om St. Hansbål

Referat fra møte med aktivitetskomitéen

Vaskemaskin: Poletter har sluttet å fungere. 20 kr mynt virker fortsatt. Styret vedtok å øke prisen for vask til 20 kr.

 

 

 

Styremøte nr. 8 i sesongen 2016-2017, mandag 15.5.2017

Medlemssaker

 • Mulig salg av én hytte, diskusjoner med parselleier
 • Salg av hytte 37 og 111. Pålegg til selger om fjerning av avfall m.m.
 • Avklaring om eierforhold til en parsell
 • Søknad om utlån av hytte innvilget
 • Delt eierskap til en parsell, avklaringer, kontrakt
 • Oppfølging innbrudd i to hytter
 • Oppfølging klagesak alternativ plikt
 • Taksering av en parsell i forbindelse med arveoppgjør
 • Spørsmål om bruken av en parsell, har den vært ulovlig mye utlånt?

Byggesaker

 • Gjennomgang av klausuler og pålegg fra 2015 og 2016. Overførte ansvar for disse til byggekomitéen

Drift/organisasjon

 • Nye møbler til Solpynten
 • Området nedenfor hytte 42 (den gamle skytebanen) er svært gjengrodd. Vegetasjon fjernet på dugnad og plikt i fjor. Må få inn gravemaskin for å få fjernet røtter. Anlegge plen. Diskusjon om løsninger.
 • Reparasjoner etter lekkasjer i Brusedoen i vinter. Skifte varmtvannsbereder.
 • Regnskapsgjennomgang
 • SMS-system for utsending av info til kolonistene. Første testmeldinger er sendt ut.
 • Forslag til felles årsmøte om å godkjenne metallplater som taktekke.
 • Felles årsmøte for Solvang-hagene
 • Solvangdager i september
 • Piggtråd, pålegg fra kretsen om å fjerne. Innhentet tilbud. Diskusjon.
 • Vipps, oppfølging med kasserer
 • Oppsummering møte med byggekomitéen
 • Ønske fra pliktarbeidskomitéen om ombygging av det gamle dobøtterommet avslått (ikke budsjett for dette).
 • Pålegg fra kommunen om å skifte sand i sandkassa til EU-godkjent type.
 • Innsamling farlig avfall
 • Gjennomgang av rutiner for parkeringskort.
 • Vedtak om absolutt røykeforbud på Huset
 • Utbedring av strømnettet. Oppstart arbeider. Informasjon.

Styremøte nr. 7 i sesongen 2016-2017, mandag 17.4.2017

Medlemssaker

 • Avklaring frittstående utebod på en parsell
 • Innbrudd i to hytter
 • Klage alternativ plikt
 • Salg av hytte 37 og 111, møter med komité m.m. Nytt salgssystem.
 • Avklaring om eierforhold til en parsell

Byggesaker

 • Søknad platting innvilget
 • Søknad skifte kledning innvilget

Drift/organisasjon

 • Området nedenfor hytte 42 (den gamle skytebanen) er svært gjengrodd. Vegetasjon fjernet på dugnad og plikt i fjor. Må få inn gravemaskin for å få fjernet røtter. Anlegge plen.
 • Reparasjoner etter lekkasjer i Brusedoen i vinter
 • Oppfølging etter møte med materialforvalterne. En av materialforvalterne har trukket seg fra vervet.
 • SMS-system for utsending av info til kolonistene.
 • Forslag til felles årsmøte om å godkjenne metallplater som taktekke.
 • Dyrkingskasser for barnehagen på Vestre Sogn.
 • Felles årsmøte for Solvang-hagene
 • Solvangdager i september
 • Forberedelser vårmøtet
 • Forberedelser vårdugnad
 • Piggtråd, pålegg fra kretsen om å fjerne
 • Vedtak om å bestille Vipps for betaling

Styremøte nr. 6 i sesongen 2016-2017, mandag 3.4.2017

Medlemssaker

 • Søknad om dyrehold innvilget
 • Avklaring frittstående utebod på en parsell
 • Søknad om tidlig innflytting avslått
 • Salg av hytte 37 og 111
 • Avklaring om eierforhold til en parsell

Drift/organisasjon

 • Området nedenfor hytte 42 (den gamle skytebanen) er svært gjengrodd. Vegetasjon fjernet på dugnad og plikt i fjor. Må få inn gravemaskin for å få fjernet røtter. Anlegge plen.
 • Fordeling av alternativ plikt.
 • Oppsummering av landsmøtet i kolonihageforbundet
 • Oppsummering av styreseminar i kretsen
 • Oppsummering av årsmøtet i kretsen
 • Lekkasjer i Brusedoen i vinter
 • Innkjøp nye stoler til Huset
 • Oppfølging av møte rmed pliktarbeidskomitéen, takstkomitéen, salgskomitéen og aktivitetskomitéen + materialforvalterne.
 • Forsøker å innføre SMS-system for utsending av info til kolonistene. Mål: Øke deltakelse på arrangementer.
 • Svært mange har ikke betalt fakturaene. Flere fra styret involvert i purring.
 • Forberedelse til sesongstart: Oppstart søppelhenting m.m.
 • Dyrkingskasser for barnehagen på Vestre Sogn.
 • Diskusjon om nabovarsler på byggesøknader. Dagens skjema fungerer ikke godt og har ført til flere klagesaker og konflikter. Vi endrer skjemaene slik at naboene må signere på om de er enige/uenige i tiltaket.
 • Diskusjon om Felles årsmøte for Solvang-hagene
 • Diskusjon om Solvangdager i september