Oppsummering av årsmøtet 21. oktober 2018

Takk for hyggelig årsmøte i kveld!

Her er en kort oppsummering for dem som ikke kunne være til stede. Referatet kommer så snart det er blitt skrevet ut og undertegnet av dem som ble valg til å underskrive protokollen.

Styrets årsberetning og regnskap ble godkjent.

Det var kommet 9 forslag til årsmøtet (feilaktig nummerert som 1, 3-10 i sakspapirene):

  • Styrets forslag om felles innkjøp av brannslukkingsapparat fikk ikke flertall. Hver enkelt må altså sørge for å ha godkjent brannslokkingsutstyr og røykvarsler i hytta si.
  • Forslag om å begrense partytelt til maks 4 dager fikk ikke flertall.
  • Forslag om å begrense hvor stor del av parsellen som kan bebygges fikk ikke flertall.
  • Forslag om å innrede loppehuset til gjestehytte fikk ikke flertall, men tas opp på vårmøtet slik at flere kan komme med forslag til hva dette huset skal brukes til.
  • Forslag om å sette opp rutsjebane fra flaggstanga ved Huset ned i Dalen fikk ikke flertall.
  • Forslag om å fjerne kabler som ikke er i bruk fikk ikke flertall, men skal behandles av investeringsgruppa og legges fram på neste årsmøte.
  • Forslag om at styret skal arrangere kurs i hagestell fikk ikke flertall, men sendes til aktivitetskomiteen.
  • Forslag om at høyden på trær på parsellene skal måles på begynnelsen av botiden fikk flertall. Trær under ledninger skal beskjæres slik at de ikke på noe tidspunkt berører ledningene.
  • Forslag om å utrede hvordan avdeling 1 fysisk kan knyttes sammen med de andre avdelingene (f.eks. ved å forlenge Valmuestien over «Gutua» inn til avdeling 2) fikk flertall, og styret må legge fram forslag på neste årsmøte.

Valgene ble gjort i henhold til valgkomiteens innstilling.

Sees neste vår!