Referat fra styremøte nr 6 – 18.4.2016

Stikkord: akustikk, styreseminar, nye takstregler, farlig avfall, kongress, vårskrivet

  • Akustikk i salen på Huset

Første undersøkelse av løsning på lydproblemene i salen, har en kostnad på 36.000 kroner. Styret synes fortsatt det er i dyreste laget, og leter etter flere alternativ.

  • Kretsens seminar for alle hagestyrene i Oslo

Størstedelen av vårt styre deltok på seminaret som hadde to hovedtemaer: Hyttetorget – en ny måte å selge kolonihagehytter på og et blikk på ankeinstanser i organisasjonen.

Ideen med hyttetorg, at hytter til salgs annonseres på en nettside for folk på venteliste, ble drøftet med styrene og fikk god mottakelse.  Håpet er at ordningen skal tre i kraft fra våren 2o17. Kretsstyret arbeider videre med saken.

I dag har organisasjonen to ankeinstanser; ankenemnda som behandler oppsigelser og overtakstnemnda som behandler klager fra parselleiere som ikke er fornøyd med taksten.  i tillegg heter det i vedtektene at «Hvis et medlem mener seg forurettet av foreningsstyret i saker som knytter seg til vedtekter, regler, forskrifter eller andre beslutninger som er fattet av årsmøtet eller styret, kan vedkommende innklage sin sak for kretsstyret eller ankenemnden.» Et stort flertall i forsamlingen mener denne ankemuligheten blr opphøre.  At man kan anke i vesentlige saker som oppsigelse og takst, er ikke urimelig, men i alle andre saker kan parselleiere bruke årsmøtets rett til å korrigere/kaste avdelingsstyret, og det bør være tilstrekkelig, lød styreseminarets råd til kretsstyret.

  • Nye takstregler

Rettledning ved taksering av hytter og parseller i Oslo er publisert på hjemmesiden vår.

  • Farlig avfall

Styret har bestilt en mobil avfallsstasjon for farlig avfall tirsdag 23. august.  Mer om tid og sted for denne kommer når det nærmer seg aktuell dato.

  • Kolonihagekongress i Wien

Det internasjonale kolonihageforbundet inviterer til kongress i Wien 16.-21. august. Det kan søkes forbundet om stipend til deltakeravgiften.  Vi informerer kolonistene i forbindelse med utsendingen av vårskrivet.

  • Vårskrivet

Nils og Hege ferdigstiller skrivet og dette blir distribuert i dag på epost og i morgen i postkassene til de 18 som ikke har epost.